Treborande insekt

Treborande insekt er insekt som lever i trevirke. Dei finst naturleg i norsk fauna. Som skadegjerarar svekkar dei bygningskonstruksjonar i trevirke.

Det er larvane som gnager ganger i trevirket, og lever i desse i 3 - 9 år. Dei nyttar trevirket til næring, og lever av det. Deretter forpuppar larvane seg (går i dvale) for etter forhaldsvis kort tid å bli fullvaksne insekt.

Dei vaksne insekta gnager seg ut og opp til overflata av treverket for å sverme og å pare seg. Det er desse hola du ser som bevis på angrep, som har pågått i årevis under overflata av trevirket. Dei befrukta hoene finn seg deretter ein eigna plass/trevirke å legge egg på/i. Dermed er livssyklusen slutta.

Det finst mange artar av treborande insekt, t.d. i skogen, men det er følgjande insekt som er av økonomisk betydning som skadegjerar:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.

Du kan lese meir om treborande insekt på websidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med løyve frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt).